Butiken

Vad ligger bakom Freelayers design

Freelayer har tre huvudsakliga mål. Att skapa täcken med innovativ design, modern teknik och ett hållbarhetstänk. I detta inlägg går vi in på designen och hur vi tänker kring den.

Freelayer står för ett nytänkande på flera plan. Vår design kommer att spegla ett helt nytt sätt att se på hästtäcken och framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv. Vi vill att våra hästar verkligen ska trivas i ett Freelayertäcke och att de kan röra sig så obehindrat som möjligt. Täcken innehåller mycket textila material och utetäcken är tätt vävda för att vara slitstarka. Det gör att de blir tunga och skapar därmed tryck och friktion. Det måste vi lösa genom att jämna ut det tryck som blir och fördela ut det på mindre känsliga ställen. Därför kommer våra täcken se annorlunda ut än det vi är vana vid att se idag. 

Täcken behöver bli mer justerbara än bara ha ett anpassat mått utefter ryggen. Hästar har ju precis som vi, individuella skillnader i kroppstypen och därför behöver vi kunna hitta ett sätt att anpassa storlekar efter fler typer av hästar. Det gör att vi ser en fördel med att kunna dela upp täcket i flera delar för att kunna plocka ihop delar som gör att vi kan skapa täcken som passar betydligt fler hästar. Freelayers täcke är delat på ett bakstycke "Rearlayer", ett framstycke "Necklayer" och "Frontlayer" som är vår designskyddade frontdel som liknar en sele och håller täcket på plats samt avlastar tryck på hästens känsligare partier. Frontlayer gör att manke och bog lämnas fria från tryck. Dessutom gör designen att vi kan skapa ett utrymme vid halsen som gör att hästen mer obehindrat kan böja sig ner för att beta. 

Dessa tre delar kan kombineras på olika sätt. Ett kortare Rearlayer i kombination med ett vidare Necklayer gör att den kortare och kraftigare typen av häst kan hitta sitt täcke. Detsamma gäller den ädlare och längre typen av häst som behöver ett längre Rearlayer men mindre storlek av både Frontlayer och Necklayer. Alla hästar ska kunna få ett täcke som passar just dem och därför skiljer sig vår design mot andra täcken! 

Freelayer står för nytänkande - utefter hästens bästa!

/FreelayerteametFreelayer stands for innovative thinking on multiple levels. Our design will reflect a completely new approach to horse blankets, especially from an ergonomic perspective. We want our horses to truly thrive in a Freelayer blanket and be able to move as freely as possible. The blankets contain a lot of textile materials, and the outdoor blankets are tightly woven for durability. This makes them heavy and creates pressure and friction. We need to solve this by redistributing and evening out the pressure on less sensitive areas. That's why our blankets will look different from what we're used to see today.

Blankets need to be more adjustable than just having a custom size based on the back. Horses, just like us, have individual differences in body type, and therefore we need to find a way to customize sizes for a wider range of horses. This is why we see an advantage in being able to divide the blanket into several parts, allowing us to assemble pieces that create blankets that fit a significantly larger number of horses. Freelayer's blanket is divided into a rear section called "Rearlayer," a front section called "Necklayer," and the "Frontlayer," which is our patented front part resembling a harness, keeping the blanket in place while relieving pressure on the horse's more sensitive areas. The Frontlayer ensures that the withers and shoulders are free from pressure. Additionally, the design allows us to create space around the neck, enabling the horse to comfortably lower its head for grazing.

These three parts can be combined in different ways. A shorter Rearlayer, combined with a wider Necklayer, allows the shorter and more robust type of horse to find its perfect fit. Similarly, the more elegant and longer type of horse, requiring a longer Rearlayer, can benefit from a smaller size of both the Frontlayer and Necklayer. Every horse should be able to have a blanket that fits them specifically, and that's why our design sets us apart from other blankets!

Freelayer stands for innovative thinking - for the horse's welfare.

/Freelayerteam